escort bursa

bursa escort

Bugun...


Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışma Merkezi Kuruyor
Tarih: 28-01-2020 12:12:23 Güncelleme: 28-01-2020 12:12:23 + -


Resmi Gazete'de yayımlandı. Kafkas Üniversitesi'nde Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluyor.

facebook-paylas
Tarih: 28-01-2020 12:12

Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışma Merkezi Kuruyor

 Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2020 tarih ve 31017 sayısıyla yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle Kars Kafkas Üniversitesi'nde "Kent ve kent yönetimi, çevre ve çevre yönetimi konularında yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar planlamak, yürütmek, sürdürülen çalışmaları yönlendirip desteklemek ve konuya ilişkin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamak" amacıyla Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması için yönetmelik onaylandı.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Şehir ve Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; kent ve kent yönetimi, çevre ve çevre yönetimi konularında yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar planlamak, yürütmek, sürdürülen çalışmaları yönlendirip desteklemek ve konuya ilişkin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, atölye çalışmaları ve kurs gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak.

b) Kent ve kent yönetimi, çevre ve çevre yönetimi ve bunlarla ilişkili konularda araştırma, inceleme, uygulama, geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

c) Kent ve kent yönetimi, çevre ve çevre yönetimi ile ilgili yayınları temin edip ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar hazırlamak ve bu konulardaki bilgi ve verileri paylaşmak.

d) Kent ve kent yönetimi, çevre ve çevre yönetimine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak, başarılı olanlara belge, sertifika ve ödül vermek.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili proje hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermek.

 

f) Merkezin amacı doğrultusunda Kars ili ve çevresinde (diğer TRA2 Bölgesi illeri) kentsel ve çevresel politikaların belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmak.

g) Merkezin alanıyla ilgili Kars ilindeki kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak, gerekli etkileşimi sağlamak ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ğ) Kars ilinde kent ve çevre bilincini geliştirmek.

h) Merkezin alanıyla ilgili toplumsal, kültürel, sanatsal faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirleyip teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim elemanları ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak senede en az iki defa toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylar kabul veya red olarak verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonlarını oluşturmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel, idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli ve yıllık bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, bunlar hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilgi ve deneyimlerini aktarmak, önerilerde bulunmak.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konular ile ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu haber 595 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KARS Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
2669 Okunma
2561 Okunma
2542 Okunma
2528 Okunma
2374 Okunma
2320 Okunma
2301 Okunma
2271 Okunma
2189 Okunma
2138 Okunma
2112 Okunma
2109 Okunma
2084 Okunma
2009 Okunma
1824 Okunma
1765 Okunma
1551 Okunma
1547 Okunma
1533 Okunma
1437 Okunma
SON YORUMLANANLAR
YUKARI